Khảo sát mức lương tại Việt Nam năm 2014 bởi Adecco cho một số vị trí quan trọng ở thị trường Việt Nam

Download bản PDF: Adecco+Vietnam+Salary+Guide+2014.pdf