Khảo sát mức lương tại Việt Nam năm 2014 bởi Adecco

This content is available in English

Khảo sát mức lương tại Việt Nam năm 2014 bởi Adecco cho một số vị trí quan trọng ở thị trường Việt Nam

Download bản PDF: Adecco+Vietnam+Salary+Guide+2014.pdf

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

Viết lời bình