Huế đêm

Some picture I took in Hue on June 2008

Huế đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)

Huế đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)

Sông Hương đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)

Sông Hương đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)

Bưu Điện Huế đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)

Bưu Điện Huế đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)

Phố đi bộ đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)

Phố đi bộ đêm (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)

Phố đi bộ đêm - Mặt kể (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)

Phố đi bộ đêm - Mặt kể (Click vào hình đê xem fullsize@ 1200px)

Enjoy!

To be contined

Ghi chú: Đây là hình gốc, chưa qua Photoshop

Chia sẻ trang này trên Facebook
Pocket
Chia sẻ trang này trên StumbleUpon
Chia sẻ trang này trên Yahoo Bookmark
Chia sẻ trang này trên Delicious
Chia sẻ trang này trên LinkedIn


Facebook comments:

1 lời bình

  1. kobbe nguyen

    so beautiful!
    i love Hue
    but not the sadness of Hue …

Viết lời bình