Khảo sát mức lương tại Việt Nam năm 2014 bởi Adecco

Khảo sát mức lương tại Việt Nam năm 2014 bởi Adecco cho một số vị trí quan trọng ở thị trường Việt Nam Download bản PDF:...
đọc thêm