Pictures in Bangkok, Thailand and Songkran Festival

He he Ghi chú: Đây là hình gốc, chưa qua Photoshop
đọc thêm