Thành Huế (Lăng Tự Đức – Huế)

Click vào hình để xem full-size

Thành xưa (Lăng Tự Đức - Huế)
Thành xưa (Lăng Tự Đức - Huế)
Thủy tạ (Lăng Tự Đức - Huế)
Thủy tạ (Lăng Tự Đức - Huế)
Thành rêu (Lăng Tự Đức - Huế)
Thành rêu (Lăng Tự Đức - Huế)

Hoang tàn (Lăng Tự Đức - Huế)
Hoang tàn (Lăng Tự Đức - Huế)
C�a (Lăng Tự Đức - Huế)
Cửa (Lăng Tự Đức - Huế)
Hương xưa  (Lăng Tự Đức - Huế)
Hương xưa (Lăng Tự Đức - Huế)
Vết tich (Lăng Tự Đức - Huế)
Vết tích (Lăng Tự Đức - Huế)
Nét xưa (Lăng Tự Đức - Huế)
Nét xưa (Lăng Tự Đức - Huế)

Huế, 6/2008 © nguyenhoangminh.info

Xem tất cả những hình khác

Để lại phản hồi