Bài Học Chính Trị Đầu Tiên – An Introduction to Political Philosophy

Cuốn sách cơ bản, dễ hiểu, luận chứng thuyết phục nhập môn về Triết học Chính Trị.

Đây là một trong những cuốn sách nằm trong danh sách Must Read nếu bạn quan tâm tới Chính Trị và Triết học.

Cuốn sách của Giáo Sư Jonathan Wolff về Triết Học Chính Trị

Tải Bản Đầy Đủ cuốn sách này

Credit to: Happie Bookie

Để lại phản hồi